برای تحلیل آینده، شناخت حال ضروری است. مثلا یکی از فناوری های روز سامانه ای به نام آرفید (RFID) است که برای بازشناسی چیزها به کار می رود. در این فناوری نوین، ریز تراشه هایی به شکل برچسب یا پوشینه کوچک (کپسول) روی یک وسیله و حتی بدن انسان قرار داده می شود. این وسیله دارای یک مدار و یک آنتن بسیار کوچک است که در صورت دریافت امواج خاصی از یک دستگاه بازخوان، موجی رادیویی از خود تابش می کند و اطلاعات درون خود را ارسال می نماید.

این فناوری که از چند سال قبل مراحل آزمایشی آن آغاز شده بود، امروز به طور گسترده در کتابخانه ها، فرودگاه ها، فروشگاهها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد و حتی امکان ذخیره سازی و فرستادن اطلاعات زیستی افراد را فراهم ساخته است.