نیلی هستم

با اندکی شیرین عقلی!

در این جا کار شاقی انجام نمی‌دهم...

فقط می‌نویسم!